ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Приватне підприємство «Лікувально-діагностичний центр Кліманової М.О.», юридична особа, зареєстрована за законодавством України, код ЄДРПОУ 34249943, місцезнаходження вул. Оноре де Бальзака, 4, м. Київ, 02224 (надалі– «Виконавець»), в особі директора Сударікова Олександра Ігоровича, який діє на підставі Статуту, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») укласти договір про надання медичних послуг на умовах визначених нижче (надалі – «Договір»), та розміщує публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://persomed.com.ua (надалі – «Сайт»):

Виконавець та Замовник разом надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Домашнє телеконсультування – консультування Пацієнта чи його Законного представника з використанням дистанційного зв’язку у вигляді обміну інформацією в електронній формі, у тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.

Законний представник Пацієнта – є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки- вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.

Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Договір в інтересах Пацієнта.

Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації̈ захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.

Момент укладення Договору – момент вчинення Підтверджуючих дій.

Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Сайті. Такими діями можуть вважатися: початок фактичного отримання Медичних послуг або оплата за Медичні послуги.

Прейскурант цін – довідник медичних послуг та цін на них, що розміщений на Сайті Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту Медичні послуги, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно або дистанційно, тобто шляхом Домашнього телеконсультування, якщо характер Медичної послуги дозволяє це.

3.2 Медичні послуги надаються кваліфікованим персоналом Виконавця, з використанням відповідного медичного обладнання та дозволених до використання медичних засобів (медикаментів вітчизняного та зарубіжного виробництва) і матеріалів, у т.ч. із застосуванням сучасних методик.

3.3 На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання Медичних послуг та здійснює Підтверджуючі дії відносно даної оферти Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні послуг Пацієнту.

3.4 Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт, соціальну мережу Facebook або особисто.

3.5 Дату та час надання кожної Медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем.

3.6 Дату та час надання кожної Медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

3.6.1 Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.6.2 Виникнення обставин, які унеможливлюють надання Медичної послуги Виконавцем.

3.7 З дійснюючи Підтверджуючі дії, Замовник підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки щодо отримання Медичних послуг, встановлені законодавством України.

3.8 По завершенню надання Медичних послуг Замовник отримує медичну документацію відповідно до наданих послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Виконавець має право:

4.1.1 Не починати надання Пацієнтові певних Медичних послуг (чи зупинити їх надання) у випадках: а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики; б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування; в) необхідності проведення консультативного прийому оффлайн (в приміщенні медичного закладу Виконавця (щодо відмови в наданні Медичної послуги шляхом Домашнього телеконсультування); г) в інших випадках на розсуд Виконавця з повідомлення Замовника та обґрунтуванням підстав.

4.1.2 Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.

4.1.3 Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.

4.1.4 Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.

4.2 Замовник має право:

4.2.1 На отримання Пацієнтом Медичних послуг в обсязі та за ціною, визначеною Договором.

4.2.2 Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

4.2.3 Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання Пацієнта при наданні медичних послуг.

4.2.4 Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.

4.3 Виконавець зобов’язується:

4.3.1 Надати Медичні послуги своєчасно та відповідно до Договору.

4.3.2 Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті.

4.4 Замовник зобов’язується:

4.4.1 Приймати надані Виконавцем Медичні послуги, які є предметом даного Договору.

4.4.2 Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до Виконавця для отримання Медичних послуг, або зв’язатись за допомогою засобів дистанційного зв’язку з Виконавцем (у випадку надання Медичних послуг шляхом Домашнього телеконсультування).

4.4.3 Забезпечити сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання Медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків.

4.4.4 Надати правдиві біографічні (персональні) та контактні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документаціі.

4.4.5 Сплатити вартість Медичних послуг на умовах цього Договору.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ

5.1 Вартість Медичних послуг розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який діяв на дату надання відповідної Медичної послуги.

5.2 Оплата Медичних послуг здійснюється після їх надання, окрім оплати пакетів Медичних послуг та послуг шляхом Домашнього телеконсультування, які Замовник оплачує в повному обсязі авансом (попереднім платежем).

5.3 Замовник здійснює оплату Медичних послуг одним із таких способів за вибором Замовника: а) готівкою в касу Виконавця; б) платіжною карткою із використанням платіжного пристрою банку Виконавця; в) перерахуванням коштів на банківський рахунок Виконавця; г) на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті: а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди; б) дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта; в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта; г) незабезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця; д) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця; е) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування; є) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням Медичних послуг за цим Договором; д) неможливості визначити точний діагноз та призначити план лікування за результатами Домашнього телеконсультування.

6.3 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

6.4 До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); епідемії, карантинні заходи, війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

6.5 Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4 Договору повинна повідомити про це іншу сторону, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

6.6 На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форсмажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм Медичних послуг.

6.7 В разі запізнення Пацієнта та/або Замовника більше ніж на 30 хвилин або якщо Пацієнт та/або Замовник не з’явилися в місці надання медичних послуг (або не прийняли виклик/ не під’єднались до відеоконференції у випадку Домашнього телеконсультування), в назначену дату та час надання Медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання Медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

6.8 Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.

6.9 Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання Медичних послуг, а також за своєчасну і повну оплату Медичних послуг.

6.10 Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

7.1 Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

7.2 Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення на Сайті.

7.3 Виконавець самостійно та на виконання вимог законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Нерозірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання Медичних послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

7.4 Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1 Приєднавшись до цього Договору Замовник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, номери телефонів і адреси електронної пошти , і т.д.) з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (поширення, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим Договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

8.2 Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).

8.3 Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцю інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, надані Замовником. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними адресами (контактними даними).

8.4 Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарськоїтаємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані Замовником електронну адресу або номер(и) телефону(ів). Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну відповідальність за передачу доступу (логіну, паролю) електронної пошти або зазначеного(их) номеру(ів) телефону(ів) третім особам.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

9.1 Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника; свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.

9.2 З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

9.3 Замовник надає згоду на використання Виконавцю контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру.

9.4 Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

9.5 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

9.6 Цей Договір розміщений в електронній формі на Сайті та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.

9.7 Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення Підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.

9.8 Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

9.9 Цей Договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

9.10 Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.